Link do strony - Postępowanie sądowoadministracyjne
Link do strony - System Polskiego prawa podatkowego
Do menu - strony


System polskiego prawa podatkowego w praktyce. Wybrane zagadnienia.

Wstęp.

Tom I.


Podstawowe procedury podatkowe.

Część pierwsza. Teoretyczne założenia postępowania podatkowego.


Dział 1. Metodologiczne miejsce S.p.p.p w ramach nauki o państwie i prawie.Inne zagadnienia.

R I Wstęp. Miejsce ogólne Systemu w naukach kognicyjnych.

RII Praktyka stosowania prawa. Sposoby tworzenia prawa.

RIII Logika prawnicza.

RIV Prawo publiczne, w tym międzynarodowe i europejskie

RV Doktryny polityczno-prawne a prawo podatkowe.


Dział 2 Postępowanie przed organami władzy. Historia i teoria. Modele decyzyjne.

Ujęcie historyczne.

RVI Procesy antyczne.

RVII. Klasyczna teoria postępowania - ujęcie topiczno-retoryczne (Arystoteles).

RVIII Ujęcie postępowań jako kompromisu pomiędzy europejską tradycją historyczną a filozoficzną (św Tomasz z Akwinu)

Ujęcie teoretyczne.

RIX Ujęcie systemowo-teoretyczne. Realizacja celów danego bloku instytucji prawnych.

R.X Ujęcie sprawnościowo-teleologiczne (teoria dowodów, teoria argumentacji jako podstawa teorii komunikacyjnego modelu prawa).

R XI Teoria nauki.

RXII Ujęcie postępowań jako skutku teorii zdarzeń asymetrycznych.

RXIII Teoretyczne zagadnienia stosunku prawno-podatkowego.

Modele decyzyjne.

RXIV Podstawowe procedury podatkowe w ujęciu materialnym i formalnym.

RXV Teoria rozstrzygnięć. Systemy związania i braku związania.


Część druga. Postępowania zastępcze. Rozstrzygnięcia. Link


Dział 1. Idea postępowań zastępczych.

R. XVI Cele i zasady ogólne postępowania administracyjnego i w odmianie podatkowej.

R XVII Zasady prawa podatkowego wedle obowiązującego stanu prawnego (ujęcie autentyczno-legalne).

R XVIII Postępowania zastępcze w systemie polskiego prawa podatkowego –postępowanie sprawdzające, kontrolne (i podatkowe).


Dział 2. Postępowanie podatkowe. Postępowanie przed pierwszą instancją. Teoretyczna analiza postępowania podatkowego. Idealny model postępowania podatkowego.

R XIX Przedmiot postępowania podatkowego. Zobowiązanie podatkowe. Charakter prawny zaliczki na podatek.

R XX Postępowanie podatkowe co do określenia zobowiązania podatkowego. Pozostałe postępowania podatkowe (w tym dotyczące techniki obliczania i zarachowania zobowiązania podatkowego).

R. XXI Dwie lustrzane decyzje określają przebieg postępowania podatkowego. Decyzja zmierzająca do wydania decyzji stosowania prawa. Decyzja stosowania prawa.

R. XXII Wszczęcie postępowania i jego zaskarżalność.

R. XXIII Postępowanie dowodowe i zapoznanie się z materiałem dowodowym

R. XXIV Cechy postępowania podatkowego przejawiają się w cechach poszczególnych rozstrzygnięć. Forma rozstrzygnięć. Para(quasi)-decyzje. Rozstrzygnięcia jako wynik postępowań zastępczych.

R. XXV Uzupełnianie i zmiana rozstrzygnięć przez organ pierwszej instancji.

R XXVI Idealny model postępowania podatkowego przed pierwszą instancją.

R. XXVII Wykonalność rozstrzygnięcia.


Dział 3. Postępowanie kontrolne przed drugą instancją.

R.XXVIII Konstrukcja zarzutów do rozstrzygnięcia w toku instancji danego postępowania i ich związek z teorią procesu. Określenie toku instancji. Kierunki, granice i wykładnia zarzutów.

R.XXIX Model idealny zasad postępowania podatkowego w konstrukcji (granic) środków zaskarżenia.

R.XXX Czynność prawna prawa materialnego a czynność prawna prawa procesowego. Przywrócenie terminu do wniesienia środka zaskarżenia.

R. XXXI Moc obowiązująca rozstrzygnięcia.


Dział 4. Normatywny model postępowania podatkowego.

R. XXXII Normatywny model postępowania podatkowego.


Część 3. Nadzwyczajne środki zaskarżenia rozstrzygnięć prawomocnych.


Dział 1. Wznowienie postępowania.

R.XXXIII Zagadnienia wstępne.

R. XXXIV Przesłanki wszczęcia postępowania zmierzającego do wznowienia postępowania.

R. XXXV Wznowienie postępowania.

R. XXXVI Zamknięcie drogi do wznowienia postępowania.

R.XXXVII Przebieg postępowania i rozstrzygnięcia w sprawie wznowienia postępowania.

R. XXXVIIII Zaskarżanie rozstrzygnięć w sprawie wznowienia postępowania.


Dział 2. Stwierdzenie nieważności

Zagadnienia wstępne.

R.XXXIX Stwierdzenie nieważności z urzędu.

R. XL Stwierdzenie nieważności na wniosek strony

R.XLI Przesłanki wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności.

R.XLII Przebieg postępowania w sprawach o stwierdzenie nieważności.

R.XLIII Zaskarżanie rozstrzygnięć w sprawach o stwierdzenie nieważności postępowania.


Dział 3. Stwierdzenie nieważności albo wznowienie postępowania.

R. XLIV Wniosek o stwierdzenie nieważności połączony z wnioskiem o wznowienie postępowania.


Dział 4. Uchylenie lub zmiana decyzji ostatecznej.

R. XLV Trzecia instancja postępowania podatkowego.

R. XLVI Przebieg postępowania wraz z zaskarżeniem.


Część czwarta. Postępowanie kognicyjne. Wnioski o wydanie interpretacji indywidualnych.

R. XLVII Interpretacje indywidualne w ujęciu historycznym.

R. XLIII Obowiązujacy stan prawny w zakresie wniosków interpretacyjnych. Przykłady wniosków. Przebieg postępowania.

R. XLIX Zaskarzanie interpretacji indywidualnych.

R. L Zakończenie.

Do menu - strony

Projekt Firmy INMAKS - link