Link do strony - Postępowanie sądowoadministracyjne
Link do strony - System Polskiego prawa podatkowego
Do menu - strony

Indeks tematyczny

  Akcesoryjna przesłanka kasacji     410, 417  
  Analogia jako metoda wykładni     438  
  Apelacja a rewizja nadzwyczajna     392  
  Apelacji podstawy     385  
  Argumenty pozajurydyczne     298, 299, 300, 301, 302, 303 
  Badanie stanu faktycznego     325  
  Bezskuteczność egzekucji     114  
  Bezskuteczność podstawy kasacyjnej     594  
  Błąd organu na przełomie instancji     542  
  Błąd posłańca     280, 281, 282, 283, 285, 287, 288  
  Błędne zastosowanie prawa materialnego     561, 569  
  Błędy i pominięcia rachunkowe a wyrok     439  
  Błędy matematyczne w decyzji     217, 218  
  Brak dostępu do danych urzędowych     582  
  Brak normatywnych reguł oceny dowodów     470  
  Brak odpowiedzi na zarzuty     86  
  Brak stanowiska organu     507  
  Brak wiedzy blokowany brakiem dowodu     500  
  Braki formalne skarg i ich rygory    267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276  
  Ciężar dowodów uwalniających     339  
  Ciężar dowodu     50, 390, 391  
  Ciężar dowodu - kogo obciąża     538  
  Czyn zabroniony w postępowaniu podatkowym     112  
  Czyn zagrożony karą     416  
  Darowizna - umowa     49  
  Data czynności czy doręczenia jako przesłanka przerwy
  przedawnienia  
  546  
  Decyzja a postanowienie     248  
  Decyzje po wyrokach     478  
  Delegacja ustawowa     184, 197  
  Domniemanie prawne     21  
  Doręczenie decyzji konstytutywnej     454  
  Doręczenie tworzące zobowiązanie     437  
  Doręczenie wyroku z uzasadnieniem     529  
  Dowodów ranga     388  
  Dowodów uzupełnienie     82  
  Dowody na nowe okoliczności     589  
  Dowody sprzeczne z prawem     68  
  Dowody - waga środków     69, 70, 72  
  Dowody z postępowania kontrolnego     387  
  Dowodzenia ciężar     452  
  Dowodzenie w procesie     123  
  Dowód bezpośredni     85  
  Dowód sprzeczny z prawem     80, 83  
  Dowód z danych organu     572  
  Dowód z dokumentu     71  
  Dyrektyw ocena     178  
  Dyrektywa a norma     200  
  Dyrektywy ETS     598  
  Dyrektywy inferencyjne     176  
  Dyrektywy językowe     177  
  Działanie normy w czasie     151  
  Działanie normy w przestrzeni     150  
  Eksport towarów i usług     347  
  Ewidencje podatników VAT     482  
  Faktura od podmiotu nieistniejącego     147  
  Fikcyjny obrót gospodarczy     333  
  Fiskalizm     53  
  Forma a treść dokumentu     46, 47  
  Granic skargi przekroczenie w II instancji     469  
  Granice skargi     307  
  Granice skargi a zasady prawa     309  
  Hipotetyczne wyliczenia     233  
  Idealny ustawodawcak     201  
  Inne postępowania     290, 293  
  Istotności określenie     188  
  Językowa wykładnia     403  
  Karnej sprawy wpływ    340  
  Kasacja a apelacja    26  
  Klauzule incoterms     131  
  Kolizja normy w czasie     183  
  Konkretyzacja tezy dowodowej     231  
  Konstrukcja zarzutów     139  
  Konstytucja a ustawy procesowe     396  
  Konstytucyjność przepisów     566  
  Kopia faktury a VAT     486  
  Korekta deklaracji której nie ma     571  
  Korekta deklaracji podatkowej     560  
  Korekty do nieistniejących pierwowzorów     481  
  Koszty niezryczałtowane     323  
  Koszty rzeczywiste umowy o dzieło     528  
  Koszty utrzymania rodziny     230  
  Koszty uzyskania     499  
  Kwalifikacje zawodowe     368  
  Kwestionowanie ustaleń faktycznych w kasacji     552  
  Logika prawnicza w dowodzeniu     428  
  Małżonka przesłuchanie     506  
  Małżonkowie jako strona     213, 228  
  Naczelny Sąd Administracyjny     399  
  Nadpłata w podatku     491  
  Nadzwyczajny tryb postępowania     419  
  Naruszenia wpływ na wynik     338  
  Naruszenie konkretnego przepisu     593  
  Nazwy podmiotu zmiana     488  
  Nie uwzględniony wniosek dowodowy     577  
  Nie uwzględniony wniosek dowodowy przyczyną przegranej     576  
  Niedbalstwo     255  
  Nienależyte rozpoznanie     187  
  Nieskuteczność egzekucji     113  
  Niezgodność przepisu z Konstytucją     580  
  Norma obejmująca okresy wieloletnie     440  
  Norma prawna - budowa     75  
  Norma zawarta w przepisie nieobowiązującym     573  
  Normy nieobowiązujące     578  
  Normy nieobowiązujące oparte o okoliczności
  bez znaczenia prawnego  
  579  
  Nowe dowody     424  
  Nowe dowody w kolejnym postępowaniu     495  
  Obniżenie podatku VAT     559  
  Obowiązywanie przepisów niższego rzędu     565  
  Ocena dowodów     61  
  Ocena postępowania    108  
  Ocena prawna wyroku a decyzja     543  
  Oceną prawną związanie     537  
  Odliczenie darowizn     59, 60  
  Odliczenia od dochodu     503  
  Odmowa dostępu do danych     555  
  Odmowa przyjęcia pisma     286  
  Odpowiedź na kolejną skargę     511  
  Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych     92  
  Odpowiedzialność solidarna a podatkowa     378  
  Odpowiedź na skargę     160, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 190, 191, 192,223, 224, 225,
  226, 227, 231, 237, 238, 259  
  Odrębna ocena dowodów     433  
  Odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej     295, 296  
  Odszkodowanie a koszty     145, 146  
  Odszkodowanie a obniżenie VAT     562  
  Odszkodowanie a VAT     144, 353  
  Ograniczenie praw podatnika     575  
  Okoliczności niesprawdzalne     570  
  Organu odpowiedź na skargę     540  
  Orzeczenia ETS     157, 170  
  Orzeczenia ETS a prawo krajowe     171  
  Orzeczenia ETS a wznowienie     169  
  Orzekanie poza granicami sprawy     429  
  Oświadczenie woli     43, 401  
  Pełnomocnictwa warunki     215  
  Pełnomocnictwa zakres     236  
  Pełnomocnictwo procesowe     265  
  Pełnomocnicy     142  
  Pełnomocnika umocowanie do skargi kasacyjnej     530  
  Petitum skargi     329  
  Pisma procesowe     204  
  Pisownia polska a łacińska     359  
  Płatności forma     81  
  Podstaw kasacyjnych sformułowanie     457  
  Podstawy kasacyjne     443, 588  
  Podstawy kasacyjne - ocena     432  
  Podział władzy     11, 12  
  Ponownego załatwienia spraw rodzaje     477  
  Ponowne postępowanie podatkowe     161  
  Postępowania przebieg     451, 453, 497, 512, 513, 514, 516, 523, 550, 563, 585  
  Postępowania sądowego wadliwość     445  
  Postępowanie kontrolne i podatkowe     386  
  Postępowanie mediacyjne     278  
  Potrącalność VAT     389  
  Powaga rzeczy osądzonej     501  
  Powaga rzeczy osądzonej a bieg sprawy     545  
  Powaga rzeczy osądzonej a nowe dowody     518, 519  
  Powaga rzeczy osądzonej - całość czy część     524  
  Powaga rzeczy osądzonej co do faktów czy praw     525  
  Powstanie zobowiązań podatkowych     377  
  Powszechność opodatkowania     208, 370  
  Pozbawienie praw i dowodów     583  
  Pozostawienie bez rozpatrzenia     103  
  Praktyka stosowania prawa w regionach     517  
  Prawa człowieka     539  
  Prawa materialnego błędne zastosowanie     541  
  Prawda obiektywna a ciężar dowodu     554  
  Prawniczy - prawny     262  
  Prawo do czynnego udziału     534  
  Prawo pomocy - ciężar dowodu     292  
  Prawo pomocy konkretyzacja     291  
  Prawo powielaczowe     15  
  Prawo stanowione a precedensowe     308  
  Prawo Unii Europejskiej     155  
  Prawo Wspólnotowe     156  
  Prawomocność formalna a materialna     361  
  Presumpcjak     74  
  Proces formułkowy     118  
  Przebieg postępowania     56, 57, 58, 78, 79, 100  
  Przedawnienia bieg     532  
  Przedawnienia biegu przerwa     527  
  Przedawnienia związek z egzekucją     526  
  Przedawnienie liczone w latach     510  
  Przedstawicielstwo - pełnomocnictwo     65  
  Przeniesienie odpowiedzialności     90, 91, 101, 106  
  Przeniesienie własności a VAT     586  
  Przeniesienie własności jako warunek odliczenia VAT     557  
  Przepisu konstrukcja     318  
  Przerwa biegu przedawnienia     521  
  Przesłanek rozstrzygnięcia ujawnienie     355  
  Przesłanki wznowienia     102  
  Przyczyny odmowy wstrzymania wykonania     504  
  Przywilej podatkowy     48, 209, 219  
  Reguły deregulacyjne     32, 33  
  Reguły inferencyjne     152  
  Reguły kolizyjne     153  
  Reprezentacji osób prawnych prawidłowość     484  
  Rewizja nadzwyczajna     393  
  Rodzaje postępowań     84  
  Rok podatkowy     379  
  Rozliczenie wydatków w czasie     459  
  Rozstrzygnięcia przesłankik     51  
  Rozumowanie prawnicze     35  
  Rozumowanie warunkowe     36  
  Sanowanie błędów sądowych     536  
  Sądowa kontrola legalności I instancji     535  
  Sądownictwo dwuinstancyjne     397  
  Skarga a pozewk     23  
  Skargi zarzuty przeciw wyrokowi     471  
  Skargowość     20  
  Skład sądu a wyrok     448  
  Skuteczność doręczeń    415  
  Sprzeczność dowodów     234  
  Sprzedaż wg deklaracji podatkowych     587  
  Staranność należyta     253  
  Stopień naruszenia prawa     346  
  Stosunek prawny     22  
  Stwierdzenie nadpłaty     140  
  Stwierdzenie nieważności     105  
  Subsum/p/cja normy     590, 591  
  Subsumcja     76  
  Subsumcja normy     16  
  Subsumcja - procedury     17  
  Swobodna ocena     124, 216  
  Swobodna ocena dowodów     317, 405, 406  
  Systemowa wykładnia     402, 407  
  Systemy informatyczne w dowodzeniu     430  
  Szkolenie ucznia     194, 195, 196  
  środki dowodowe - moc dowodowa     332  
  środków odwoławczych wyczerpanie     263  
  Teorie dowodowe     117  
  Termin wykonania czynności     382  
  Terminu przekroczenie     250  
  Terminu przywrócenie     284  
  Tożsamość osób a ważność czynności     483, 485  
  Transakcja a faktura     172  
  Transakcje nie potwierdzone     490  
  Treść i forma skargi kasacyjnej     551  
  Tytułu wykonawczego sporządzenia prawidłowość a przedawnienie     531  
  Uchybienia terminu przyczyny     383  
  Uchylenie decyzji jako wykonanie wyroku     556  
  Ulga uczniowska     193  
  Ulga za uczniów     367  
  Urządzeń księgowych przekazanie     489  
  Uzasadnienie faktyczne decyzji     509  
  Uzasadnienie prawne decyzji     198  
  Uzasadnienie wyroku kasacyjnego     548, 549  
  VAT w eksporcie     127, 130, 132, 133, 134  
  VAT wg Trybunału     331  
  Wielość pełnomocników     235  
  Wina normatywna     252  
  Wnioski dowodowe z danych organu     564  
  Wniosku dowodowego oddalenie     214  
  Wprowadzenie strony w błąd     533  
  Wprowadzenie w błąd     326, 411  
  Wstrzymanie wykonania     54  
  Wyjaśnienie sprawy     87  
  Wyjaśnienie stanu faktycznego     96  
  Wykładni rodzaje     63, 64  
  Wykładnia dyrektywy a działanie wstecz normy     599  
  Wykładnia językowa     42, 44, 45, 181  
  Wykładnia rozszerzająca     427  
  Wykładnia systemowa     182, 185, 395  
  Wyłączenie odpowiedzialności     414  
  Wymogi dla autorów skarg kasacyjnych     467  
  Wymogi formalne dla skarg kasacyjnych     468  
  Wypowiedzenie się strony     354  
  Wyrok do sprawy dziewiątej     462, 463, 464, 466  
  Wyrok ETS a prawo przed unijne     600  
  Wyrok jako dokument urzędowy     574  
  Wyrok jako przesłanka decyzji     520  
  Wyrok w sprawie czwartej     343, 344, 345  
  Wyrok w sprawie drugiej     328, 330  
  Wyrok w sprawie instruktażowej     314, 315, 316  
  Wyrok w sprawie piątej349,     350, 351, 352  
  Wyrok w sprawie pierwszej Państwo - Kościół     320, 321, 322, 324
  Wyrok w sprawie siódmej     366, 369  
  Wyrok w sprawie skargi dziesiątej     381  
  Wyrok w sprawie skargi ósmej     373, 374, 375, 376  
  Wyrok w sprawie szóstej     363, 364  
  Wyrok w sprawie trzeciej     335, 336, 337, 341  
  Wyrokowanie     311, 312  
  Wyroków cytowanie     310  
  Wyroków uzasadnienie     357  
  Wywodzenie faktów z wyroku     508  
  Wzruszalność prawomocność     362  
  Zakaz prowadzenia ponownego postępowania     581  
  Zaległość podatkowa     107  
  Zaległość przesłanką przeniesienia     109  
  Zapoznanie z dowodami     143  
  Zarzut braku nowych dowodów     505  
  Zarzutów adresat     420  
  Zarzutów kasacyjnych skuteczność     458  
  Zarzutów kasacyjnych sformułowanie     422  
  Zarzutów powiązanie z przepisami     472  
  Zarzuty     40  
  Zarzuty do decyzji     211  
  Zarzuty kasacyjne oparte o Ordynację     436  
  Zarzuty materialne błędnej wykładni     473  
  Zarzuty przyznanie     186  
  Zasada prawdy obiektywnej     409  
  Zasady doświadczenia życiowego     220  
  Zasady logiki i doświadczenia życiowego     465  
  Zasady ogólne prawa podatkowego     408  
  Zaskarżalność a skuteczność     358  
  Zdarzeń prawnych podział     360  
  Zdrowie jako okoliczność procesowa     258  
  Zmiana granic kasacji     441  
  Zmiana oceny dowodów     128  
  Zmiana położenia normy     203  
  Zmiana stanu faktycznego     129  
  Zmiana stanu prawnego     592  
  Znamiona zewnętrzne     229  
  Związanie decyzją własną     371  
  Związanie inną decyzją     202, 205, 206  
  Związanie organu oceną prawną     515  
  źródła prawa     14  
  źródła przychodów małżonków     455  
Do menu - strony
Projekt Firmy INMAKS - link