Link do strony - Postępowanie sądowoadministracyjne
Link do strony - System Polskiego prawa podatkowego
Do menu - strony

Indeks Rzeczowy
Indeks Tematyczny

Indeks Tematyczny

 
  A  
  adnotacja z czynności     224  
  agencja rządowa     11  
  alternatywny wniosek dowodowy     348  
  apelacja a kasacja     713  
  art. 200 - dowody w ciemno     661  
  B  
  badanie istotności pomyłek     122  
  badanie możliwości zgromadzenia     710  
  badanie operacji bankowych     191, 192 193  
  badanie rachunków bankowych     197  
  badanie zmian majątku    617  
  badanie związania oceną prawną     748  
  bezpodstawne wzbogacenie     767, 769  
  bezpodstawne wzbogacenie a przychód     775  
  bezpodstawnego wzbogacenia przesłanki     774  
  błędna ocena faktów    245  
  błędne datowanie decyzji ustalających     119  
  błędne rozliczenia operacji bankowych     398, 399  
  błędy co do prawa     116  
  błędy matematyczne w decyzji     540  
  błędy w tezach dowodowych     529  
  brak zaufania do banków     515  
  braki formalne wniosku o pomoc     268  
  budowa aktu prawnego a treść normy     681  
  C  
  całościowa ocena dowodów    631, 632  
  cechy bezpodstawnego wzbogacenia     771  
  chronologia zdarzeń a metoda kasowa     692  
  ciągłość dowodu z kilku zeznań     621  
  ciężar dowodów a wykładnia celowościowa     670  
  ciężar dowodu    669  
  ciężar dowodu w postępowaniu podatkowym     498  
  ciężar dowodu wydatku przekraczającego dochód     499  
  co oznacza brak oświadczeń     668  
  co oznacza brak wypowiedzi?     655  
  cofnięcie wniosku dowodowego     208  
  czas na złożenie korekty deklaracji     61  
  czynności rozporządzające nie dowodzą mienia     257  
  czynny udział a projekt decyzji     742  
  czynny udział w postępowaniu     724, 727  
  D  
  data czynności a przedawnienie     102  
  data decyzji a postępowanie dowodowe     120  
  decyzja II instancji po uzupełnieniu dowodów     443  
  decyzja ustalająca a odsetki    517  
  decyzje konstytutywne a deklaratoryjne     538  
  deklaratoryjności a konstytutywności skutki     225  
  dobrowolność wobec obcych obywateli     434  
  dodatkowe dowody     349  
  dodatkowe oświadczenia     329  
  dodatkowe zapoznanie się z aktami     594  
  dodatkowe zobowiązanie podatkowe     152  
  dokumenty źródłowe do kontroli     454  
  dokumenty źródłowe i inne do kontroli     453  
  doniesienie o unikaniu opodatkowania     55, 56  
  dopuszczenie dowodów     605  
  doręczenie tworzy stronę     555  
  doręczenie wg różnych ustaw     711  
  dostęp do kont bankowych     190  
  dostęp do rachunków bankowych     306  
  dostęp do urzędowych baz danych     50  
  dowodów uzupełnienie     435  
  dowodu moment powołania     246  
  dowodu wiarygodność a faza postępowania     235  
  dowody po zakończeniu kontroli     221  
  dowody pośrednie     475  
  dowody pośrednie i bezpośrednie     504  
  dowody uzupełniające materiał     438  
  dowody w postępowaniu sprawdzającym     171, 172  
  dowody z innych postępowań     518  
  dowody zebrane     570  
  dowodzenia mienia osób trzecich     223  
  dowodzenie korzystnych faktów     512  
  dowodzenie oświadczeń     583  
  dowolność oceny tożsamych dowodów     247  
  dowód z dokumentów bankowych     514  
  dowód z dokumentu     505  
  dowód z oszczędności     520  
  dowód z oświadczeń małżonka     474  
  dowód z urządzeń księgowych     596  
  drenaż podatkowo-gospodarczy     261  
  dyrektywy UE a pomoc prawna     359  
  E  
  europejska baza danych podatników     57  
  F  
  forma opodatkowania - wybór     42  
  forma opodatkowania a forma rozstrzygnięcia     127  
  forma oświadczeń majątkowych     185  
  forma zgłoszenia obowiązku podatkowego     43  
  formularz a prawda obiektywna     457  
  formularze podatkowe     54  
  funkcje kary     765  
  G  
  gotówka przechowywana w domu     623  
  gotówki ustalenie     567  
  granice rozpoznania skargi     558  
  H  
  hipotetyczna weryfikacja oświadczeń     479  
  hipotetyczne wyliczenia mienia     463  
  hipotezy organu jako dowód     461  
  hipotezy podstawą oceny wiarygodności     462  
  historia rachunku bankowego     311, 312  
  historyczne ujęcie odpowiedzialności     142  
  I  
  in dubio pro reo     688  
  inflacja a prawidłowość wyliczeń     490  
  interpretacja wyroku     526  
  istota podatku zryczałtowanego     469  
  istotność naruszenia a wyrok     753  
  J  
  język urzędowy a narodowość obywateli     183  
  K  
  kara a podatek     148,159,160  
  karne opodatkowanie pożyczek     164  
  karne techniki obliczenia podatku     156  
  kasacja a prawo materialne     559  
  kasowa metoda     580  
  kasowa metoda badania     573  
  kasowe a memoriałowe rozliczenia     214  
  kierunki pomocy minimalnej     264  
  kolejność metod wykładni     674  
  kompletność decyzji a niekorzyść strony     698  
  kompletność decyzji a trwałość postanowień     689  
  kompletność decyzji konstytutywnych     677  
  komunikacyjny model prawa     298  
  konkretyzacja wartości prawa pomocy     269  
  konsekwencje błędów w zgłoszeniu vat     47  
  konsekwencje przywilejów podatkowych     506  
  konsekwencje udziału strony     321  
  konsul w postępowaniu podatkowym     420  
  kont podatkowych funkcjonowanie     68  
  konta depozytowe     71  
  kontrola zmienia się w postępowanie podatkowe     385  
  konwalidacja formy opodatkowania     44  
  korekta deklaracji podatkowych     65  
  korekta oświadczeń de minimis     278  
  kredyt a mienie zgromadzone     695  
  kredyt jako przychód     391  
  kredyt konsolidacyjny     406  
  redyt konsolidacyjny a rozliczenia bankowe     412  
  kredyt konsolidacyjny a wypłaty gotówką     411  
  kredyt źródłem pokrycia wydatków     392  
  kredytu przeznaczenie     447  
  księgi podatkowe jako dowód     242  
  księgowanie wysokości podatków     7  
  L  
  lata poprzednie a mienie zgromadzone     687  
  legalność jako zgodność z prawem     740  
  legitymacja procesowa     773  
  N  
  niewystarczającość zarzutów procesowych     758  
  M  
  małżonków oświadczenia     326  
  małżonków wiedza o finansach rodziny     624  
  małżonków wyjaśnienia     582  
  memoriałowe a kasowe ewidencjonowanie     203  
  memoriałowe a kasowe rozliczenie     245  
  metoda kasowa a rok podatkowy     658  
  metoda kasowa ustalenia mienia     654  
  metoda memoriałowa a zeznanie     249  
  metodologia rozliczenia oszczędności     536  
  metody rachunkowości a wartość mienia     671  
  mienia małżonków ustalanie     328  
  mienia wyliczenie     228  
  mienie pozostające w dyspozycji     204  
  mienie sprzed kilkunastu lat     471  
  mienie wcześniej zgromadzone     672  
  mienie z wygranych gier losowych     207  
  mienie zgromadzone     579  
  mienie zgromadzone odrębnie     198  
  międzynarodowa pomoc prawna     352  
  minimalne cechy rozstrzygnięć     113  
  moment wejścia rozstrzygnięcia do obrotu prawnego     73  
  N  
  nadpłata podatkowa jako przychód     255  
  naliczanie odsetek od zaległości     51  
  nazwa a zakres podatku     763  
  niepodatkowe działania organów     87  
  niezałatwienie sprawy w terminie     423,602,610  
  norma prawna - ustalenie treści     539  
  norma(tyw) a dyrektywa     370  
  normy intertemporalne     99  
  normy ogólne a szczególne     105  
  normy prawnej błędne stosowanie     543  
  O  
  ocena interesu strony w postępowaniu de minimis     270  
  ocena pomyłki pisarskiej     135  
  ocena wiarygodności dowodu     377  
  ocena zarzutów do decyzji     130, 131  
  ocena zewnętrznych znamion     496  
  ocena źródeł finansowania     535  
  oceną związanie - warunki ograniczeń     743  
  oczywista pomyłka     115  
  oczywistość pomyłki a stan faktyczny     124  
  odliczenia vat-u moment     59  
  odmienna ocena dowodów     732  
  odmowa banku udostępnienia danych     308  
  odmowa dowodów a brak zapoznania     744  
  odmowa dowodu a czynny udział     728  
  odmowa wstrzymania wykonania     663  
  odpisy amortyzacyjne nie są wydatkiem     387  
  odpowiedzialności metody ustalenia     83  
  odpowiedzialność karna a ocena dowodu     238  
  odpowiedzialność karna przesłanką wiarygodności     584  
  odpowiedzialność małoletnich     80  
  odpowiedzialność małżonków     502  
  odpowiedzialność nabywcy     78  
  odpowiedzialność osób trzecich     76  
  odpowiedzialność płatnika     81  
  odpowiedzialność płatnika za odsetki     84  
  odpowiedzialność powinowatych     79  
  odpowiedzialność solidarna za opłaty     100  
  odpowiedzialność zstępnych     77  
  odpowiedź na skargę     507  
  odrębność trybu de minimis od postępowania podatkowego     266  
  odstąpienie od umowy     768,772  
  odwołania tezy     241  
  ograniczenia trybu reformatoryjnego     643  
  okres a źródła zgromadzenia mienia     697  
  określenie kosztów (ponowne)     722  
  określenie przychodów     721  
  omówienie zarzutów     690  
  operacje bankowe     336, 337, 378,388  
  operacje bankowe a przeniesienie własności     346  
  opłata skarbowa blokuje pomoc de minimis     267  
  opodatkowanie najmu     97  
  opodatkowanie znamion zewnętrznych     511  
  organizacja wewnętrzna urzędu     34  
  oryginały dokumentów     300  
  oświadczenia a ciąg zeznań     595  
  oświadczenia a zeznania i wyjaśnienia     590  
  oświadczenia podatnika     290  
  oświadczenia w postępowaniu kontrolnym     180  
  oświadczenia wobec organu     37  
  oświadczenie a hipotezy     521  
  oświadczenie majątkowe     566  
  oświadczenie majątkowe jako zeznanie     327  
  oświadczenie majątkowe podatnika     458, 459  
  oświadczenie o wydatkach     292  
  oświadczeń majątkowych cel     404  
  oświadczeń majątkowych szacunkowość     410  
  oświadczeń majątkowych udowodnienie     187,188  
  oświadczeń majątkowych uzupełnienie     294  
  P  
  paradoks trybu reformatoryjnego w II instancji     643  
  pełnomocnictwo odrębne de minimis     274  
  pisemna zgoda na dany dowód     725  
  podatek a opłata     95, 96  
  podatek a zwalczanie zjawisk     705  
  podatek jako kara     707,712,764  
  podatek karny - ad personam 158  
  podatek od nieruchomości a rolny     15, 16, 17, 18,20, 94  
  podatek od spadków     92  
  podatek od środków transportowych     21  
  podatki jako źródła przychodów państwa     140  
  podatki lokalne     24,93  
  podatki zryczałtowane     91  
  podatków oficjalny podział     90  
  podatków proporcjonalność     141  
  podatników ewidencjonowanie     39, 40, 41  
  podjęcie zawieszonego postępowania kontrolnego     362  
  podmiot ustalający karę     157  
  podstawa prawna decyzji     611  
  podstawa prawna decyzji ustalającej     493  
  podstawy kasacyjne     745  
  podstawy opodatkowania wyliczenie     445  
  podwójna negacja w procesie     749  
  podwójne ujęcie operacji bankowych     338  
  polityka gospodarcza     260  
  polityka gospodarcza a pomoc publiczna     263  
  pomoc minimalna - raty     265  
  pomoc prawna międzynarodowa     27,28, 29, 30, 31 32  
  pomoc prawna w UE     353  
  pomyłki w datowaniu decyzji     117  
  postanowienie o włączeniu do akt     200  
  postępowanie dowodowe w ramach de minimis     272  
  postępowanie kontrolne a podatkowe     473  
  postępowanie sprawdzające     169, 170  
  postępowanie wobec obcych obywateli     432, 433  
  postępowanie wpadkowe     762  
  potrzeba dalszego prowadzenia postępowania     752  
  potwierdzenie oświadczeń     477  
  powiadomienie o zmianie adresu     331  
  powołanie dowodów “przedawnionych”     470  
  powstanie zobowiązań podatkowych     108  
  prawa nabyte     546  
  prawidłowość trybu sprostowania     123  
  prawo do odliczenia vat     53  
  prejudycjalność decyzji dla wyroku     545  
  problemy z uchyleniem postanowień     680  
  procedura a ustalenie faktów     730  
  procedura de minimis     275  
  procedura doręczeń     136  
  procedura podatkowa a de minimis     273  
  proces wpadkowy 7     61  
  proporcje przychodów do wydatków     489  
  proporcjonalność dochodów     523  
  proporcjonalność kary i podatku     150  
  prostowanie oświadczenia     568  
  prostowanie oświadczeń innymi dowodami     694  
  prostowanie oświadczeń zeznaniem     693  
  prostowanie pomyłek strony     234  
  prostowanie wcześniejszych zeznań     717  
  protokół z przesłuchania     436  
  przebieg postępowania     226,232,233,237,251,384,386,494,508,531,532,533,548,552,553, 554,613,650,651,652,684,685,703,704,705,738,739  
  przebieg postępowania kontrolnego     376  
  przebieg postępowania sądowego     751, 756  
  przeciętne wydatki a minimum egzystencji     497  
  przedawnienie prawa do decyzji     110  
  przedłużenie postępowania kontrolnego     24,26  
  przedmiotu kontroli określenie     452  
  przejęcia zobowiązań ujęcie bankowe     400  
  przekazanie wniosku o pomoc prawną     356  
  przepływ informacji a postępowanie wpadkowe     760  
  przepływ informacji pomiędzy organami     759  
  przepływy środków pieniężnych     252  
  przesłanki ustalenia nie ujawnionego źródła     619  
  przesłanki zmiany zeznań     626  
  przesłuchanie per procura     437  
  przesłuchanie strony     320,322  
  przesłuchanie strony a fałszywość zeznań     365  
  przesłuchanie strony a oświadczenia     565  
  przesłuchanie w prawie podatkowym     371  
  przychodów porównanie z wydatkami     231  
  przychodów ustalenie     574  
  przychodów wyliczenia     229  
  przychody a oświadczenia     575  
  przychody statystyczne a podatkowe     777  
  przypadek a kara     143  
  przywilej a restrykcyjny podatek     560  
  punkt wyjścia oceny rozstrzygnięć     495  
  R  
  ramy czasowe wstrzymania wykonania     699  
  reakcja do osoby, przedmiotu i majątku     147  
  reakcja karna - do majątku     146  
  reakcja karna - do osoby     145  
  rok kalendarzowy a podatkowy     528  
  rok podatkowy ramą normy     673  
  rola zeznań i deklaracji podatkowych     296  
  rozbieżność w zeznaniach małżonków     390  
  rozbudowana sentencja orzeczenia     259  
  rozliczanie kasowe kosztów w czasie     213  
  rozliczenie przychodów i kosztów     174  
  rozliczenie wydatków     250  
  rozstrzygnięcie jako wynik wyroku     718  
  rozumowanie “ex ante”     491  
  różna ocena jednego dowodu     527  
  różnice pomiędzy podatkiem a karą     149  
  rzetelność ksiąg podatkowych     455  
  S  
  saldo “wn” saldo “ma” kont podatkowych     69  
  samoobliczenie podatku     38  
  sankcja podatkowa w vat     153  
  skala wydatków a tolerancja błędów     402  
  składniki oświadczeń majątkowych     181, 182  
  skuteczność umów a kara     151  
  służby specjalne a gospodarka     262  
  sposoby pozyskiwania informacji     167  
  sposoby ustalania zobowiązań     154  
  sprawdzalność oświadczeń majątkowych     295  
  sprostowanie pomyłek     121  
  stan faktyczny a stosowanie normy prawnej     585  
  stan zdrowia obojętny dla wiarygodności     736  
  stan zdrowia strony     603  
  stanowisko organu     403  
  stanu gotówki ustalenie     589  
  stare orzeczenia sądowe a rzeczywistość     659  
  stopień naruszenia prawa     534  
  stosowanie norm intertemporalnych     103,106,107, 109  
  stosowanie prawa publicznego     161  
  stosowanie przepisów poprzednich     104  
  strata a przychody nieujawnione     467  
  strata - środki na pokrycie     456  
  strona postępowania     503  
  strony określenie     510  
  sumy do wyjaśnienia na koncie podatkowym     70  
  swobodna ocena a podstawy kasacji     757  
  swobodna ocena dowodów     630  
  szacunkowe określenie wydatków     481, 482, 485  
  szacunkowy przychód z przeszłości     476  
  szczególne rygory decyzji ustalających     678  
  szczególny nadzór podatkowy (?)     305  
  ś  
  ściągalność podatków     13  
  T  
  tajemnica bankowa     425  
  tajemnica skarbowa     606  
  technika obliczania podatku     240  
  technika zarachowań podatkowych     74  
  termin obniżenia podatku należnego     60  
  termin płatności decyzji ustalającej     487  
  termin płatności uzależniony od podstawy pr     700  
  termin przechowywania dokumentów     98  
  terminu sprawy de minimis przesunięcie     271  
  terminu załatwienia przedłużenie     22  
  tezy wyroku     755  
  tożsamość procedury de minimis i podatkowej     276  
  treść oświadczeń majątkowych     186  
  U  
  uchybienie terminowi złożenia deklaracji     64  
  uchybień istotny wpływ     708  
  uchylenie decyzji a rozpoznanie odwołania     719  
  udostępnianie danych chronionych     426, 428  
  udostępnianie danych osobowych     422  
  udostępnienie danych z rachunku bankowego     310  
  udowodnianie faktów “przedawnionych”     244  
  umorzenie postępowania na wniosek     281  
  umorzenie zaległości podatkowych     2  
  uporczywe ignorowanie dowodów     667  
  uprawdopodobnienie czynności     216  
  urząd kontroli skarbowej     86  
  ustalanie osób zobowiązanych podatkowo     75  
  ustalenia organu     614, 615, 618  
  ustalenia stanu faktycznego     236  
  ustalenia stanu faktycznego konieczność     111  
  ustalenie mienia zgromadzonego     342  
  ustalenie podatku     343  
  ustalenie podatku małżonkom     396  
  ustalenie przychodów przez organ     339, 340  
  ustalenie treści normy prawnej     586  
  ustalenie wydatków i przychodów     380  
  ustalenie wydatków przez organ     332, 333, 334, 335  
  ustanie przyczyn zawieszenia postępowania     363  
  ustrój polityczny a ocena dowodów     500  
  uzasadnienie poprawek w skardze     547  
  uzasadnienie procesowe odmowy dowodu     747  
  W  
  wadliwe doręczenie decyzji     126  
  wadliwe doręczenie decyzji ustalającej     682  
  wady decyzji     114  
  wady w rozliczeniu operacji bankowych     347  
  waga mienia na początek okresu     734  
  waga momentu kwestionowania oświadczeń     620  
  wartość przychodów a wartość mienia     254  
  wartość zgromadzonego mienia     253  
  warunki karnego opodatkowania     733  
  warunki międzynarodowej pomocy prawnej     355  
  wcześniejsze przychody a brak gotówki     656  
  wdrożenie międzynarodowej pomocy prawnej     354  
  weryfikacja zeznań podatkowych     304  
  wezwanie do kierunków rozstrzygnięcia     715  
  wezwanie do korekty     66  
  wezwanie do wyjaśnienia operacji kasowych     303  
  wiarygodności dowodu ocena     401  
  wiarygodności oświadczeń podstawy     460  
  wiarygodność a prawdopodobieństwo     492  
  wiarygodność dowodu a źródła pozyskania     407  
  wiarygodność oświadczeń majątkowych     478  
  wiarygodność wydatków bieżących     448  
  wiarygodność zeznań świadków     449, 657  
  wiarygodność źródeł finansowania     556  
  wkład do spółki jako wydatek     256  
  właściwość rzeczowa     88  
  właściwość wg ordynacji i kpa     89  
  wniosek o dodatkowy termin     202  
  wnioski dowodowe przed II instancją     644, 716  
  wspólność majątkowa a dowodzenie     210  
  wspólność majątkowa a udziały     239  
  wstępne ustalenia     81  
  wstrzymanie wykonania decyzji     636, 637  
  wszczęcie postępowania     288  
  wydatki     571  
  wydatki a denominacja     465  
  wydatki a zgromadzone mienie     395  
  wydatki bez pokrycia     219  
  wydatki bieżące a rezerwy     578  
  wydatki hipotetyczne a zgromadzone mienie     466  
  wydatki na utrzymanie rodziny     468  
  wydatki nie ujęte w oświadczeniach     616  
  wydatki przekraczające minimum egzystencji     486  
  wydatków wyliczenie     227, 230, 576  
  wydatku gospodarstw domowych     464  
  wydobycie prawdy przesłuchaniem     372  
  wygrane w grach losowych     217  
  wyjaśnienia do oświadczeń     302  
  wyjaśnienia strony     289  
  wykładnia celowościowa w decyzji ustalającej     660  
  wykonalność ograniczona decyzją     679  
  wyliczenie przychodów     572  
  wyliczenie wartości zgromadzonego mienia     218  
  wynagrodzenie a inflacja     522  
  wynik kontroli uks a prawo do decyzji     701  
  wypowiedzenie jedynym warunkiem czynnego udziału     735  
  wyrok wstrzymujący wykonanie     702  
  wyrównanie szkody     766  
  wzbogacenie a wydatek     776  
  wzorce zachowania     369  
  wzór oświadczenia majątkowego     291  
  Z  
  zabezpieczenie roszczeń cywilnoprawnych     577  
  zagrożenie życia a obiektywizm zeznań     686  
  zakaz ponownych oświadczeń     597  
  zakres pełnomocnictwa     132  
  zakres umocowania pełnomocnika     633  
  zakres zarzutów     676  
  zakresu pełnomocnictwa określenie     133  
  zaliczki jako składniki mienia     366  
  zapoznanie strony z materiałami sprawy     641  
  zapoznanie z aktami przez pełnomocnika     591  
  zapoznanie z materiałami a dowody     726  
  zarządzanie urzędem skarbowym     35  
  zarzutów kasacyjnych adresowanie     549  
  zarzuty w odwołaniu     488  
  zarzuty w skardze     665  
  zarzuty zawarte w odwołaniu     629  
  zasada prawdy obiektywnej     446  
  zasada praworządności a prostota środków     675  
  zasada ustalenia prawdy obiektywnej     653  
  zastrzeżenia prawne co do zakresu pomocy     361  
  zastrzeżenia strony     345  
  zawiadomienie o nie załatwieniu w terminie     199  
  zawieszenie postępowania     19  
  zawieszenie postępowania kontrolnego     358  
  zawieszenie postępowania podatkowego     23  
  zebranie całego materiału dowodowego     709  
  zebranie materiału dowodowego     212  
  zestawienie obrotów na koncie     317  
  zeznania podatkowe wskazują metodę     256  
  zeznania strony     323  
  zgłoszenia obowiązku vat konsekwencje     46  
  zgłoszenie obowiązku podatkowego vat     45  
  zgodność z procedurą a ocena dowodów     696  
  zgromadzone mienie     444  
  zlecenie przeprowadzenia dodatkowych dowodów     414  
  zmiana faktów a ocena prawna     746  
  zmiana oświadczeń     524  
  zmiana oświadczeń podatników     58  
  zmiana sensu wypowiedzi     622  
  zmiana sposobów rozliczania vat-u     48  
  znamiona zewnętrzne mienia posiadania     741  
  znamiona zewnętrzne sytuacji materialnej     691  
  zobowiązanie podatkowe wynika z deklaracji     6  
  związanie oceną prawną     731  
  związanie organu oceną sądu     720  
  ż  
  żądania strony a przedmiot decyzji     413  
  żądania zawarte w skardze     666  

Chapter IV.Organization of tax authorities. Organizational structure of the revenue office.

The basic tax element - the one which is the closest to the taxpayer - shall be the revenue office (of course in formal terms this should be the Head of the Revenue Office). This authority shall be connected with the current structure of administrative division of the state and its territorial locations reflecting the structure of poviats (not always after the last change of administrative division) which shall mean that the poviat city has its own revenue office. In the cities which shall not be divided into smaller units of administrative division which shall mean the so called districts due to the amount of taxes here are a few such authorities (e.g. the head of the First, Second or Third Revenue Offices). In the cities divided into districts (as the units of administrative division) the Heads of the authorities shall appear (connected with this structure of division) - e.g. the Head of the Revenue Office Wilda Poznań, Poznań śródmieście, Warszawa Ochota etc. In this way the tax authority shall be connected with the organizational structure of territorial division of the state. Each revenue office shall be organizationally divided into departments. Construction and cooperation of these organizational elements results both from current tendencies in managing the tax authorities an, the size (the territorial scope) of particular authority as well as from technical possibilities and regional needs.

It can be stated that the statement that at present (year 2011) tax authorities shall be divided into the following departments, or maybe it is better to say aim at such division:

1. department of evidence and identification of taxpayers,

2. department of income tax form natural persons (this department shall be normally divided into the department of natural persons running their own business activities and the department being a part of its structure or separated from department for natural persons (not running their own business activities)),

3. the department of income tax from legal persons,

4. department of indirect taxes, which means VAT and excise tax,808 Rozdział

5. accounting department (external accountancy),

6. department of inspection, extended to the department of proceedings although today the name should be changed - the department of proceedings in smaller offices named the department of inspection,

7. department of inspection (office),

8. executive department,

9. one or a few positions concerning tax offences (even in the biggest units there is no separated department for tax offences, I have not seen such department). The lack of classification of this position into departments shall be caused by the construction of provisions of the Tax Criminal Code which shall decide on financial investigating bodies in which the principles of division was implemented, however, this would require a legal discussion while delegating further entitlements by the manager of the department. Generally speaking, due to this division the name Criminal Tax Department was neglected.

10. Other departments - e.g. computer department, social department, department of internal inspection, department of reports and analysis etc. The main person in each of the departments shall be the head manager. (In smaller offices the head can manage a few departments). The workers shall be organizationally dependent on the head. They shall be usually divided into the independent ones and not independent (in the internal dictionary during the last few years classified in various ways). Let us state that in general they shall be divided into inspectors and commissars although this division shall not be taken into consideration in full and not pay to much attention to it.

On the other hand the heads of the departments shall be dependent on the deputies of the head and those on the head of the revenue office which shall be the tax authority. Sometimes the workers of the tax authority do not know who shall be the tax authority. The authority shall be the Head.

Structural organization of the authority results from the duties to be a principal in terms of authority and in particular keeping certain assumed ability to implement tax burdens.

It can be stated that due to such attitude the role of the department of reports and analysis shall be increasing. Today this departments seem to play the most important role in the division of tax authorities as the one using the instruments connected with computers and statistics in order to collect taxes more effectively (meaning the cheapest solution).

The name the tax authority shall include the authorities at higher level, higher than the Supreme authority from the point of view of solving tax issues . In this case we should mention the regional authorities. Today the Director of Tax Chamber shall be such an authority.

Organization of the Tax Chamber had been influenced by various impacts with dominating in terms of tax cases function of making decision called the 809 Rozdział

department of supervision on supreme tax authorities.

An average Tax Chamber shall employ approximately 200 people on the basis of the contracts of employment or other forms of cooperation.

Despite uninteresting personal issues concerning the way of employing persons in this office during the period of accession of Poland to the European Union where the most important were the persons derivating from the communist system of political power, in the longer period of time the tax chambers seemed to be too weak - at least in terms of solving tax cases - for the imposed court supervision and current directions of solving individual tax cases in this department.

There are also advisory bodies by the voivodes which aim at providing certain relation between general tax policy and regional entities representing taxpayers. However, they shall not be incorporated formally with the structures of tax authorities and finally they did not play crucial role in regulating legal relations without the scope of tax law on a particular territory. They shall not be also treated as the tax authorities by the currently binding legal provisions.Do menu - strony
Projekt Firmy INMAKS - link